Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 26/09/23, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

STYPENDIA WÓJTA GMINY KURZĘTNIK W ROKU 2023

STYPENDIA WÓJTA GMINY KURZĘTNIK W ROKU 2023
 
Stypendium mogą otrzymać uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kurzętnik.
 
Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać dyrektorzy szkół, dyrektorzy placówek kulturalnych, prezesi klubów sportowych oraz rodzice/opiekunowie prawni ucznia za pośrednictwem w/w podmiotów uprawnionych do zgłaszania.
 
Zgłoszenia kandydatów należy dokonać w terminie do 15 czerwca 2023 roku.
 
Wnioski składa się w Referacie Oświaty Gminy Kurzętnik.
 
Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata w danym roku szkolnym oraz Oświadczenie rodzica
 
Do pobrania:
 
 
 

Przypominamy o konieczności złożenia Oświadczeń w ramach monitoringu projektu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”!

Szanowni Państwo
Wszystkim osobom, które otrzymały sprzęt komputerowy w ramach projektu „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, przypominamy o konieczności złożenia oświadczeń w ramach monitoringu projektu (Załącznik nr 3 do umowy).
Pierwsze Oświadczenie należy złożyć do 30 czerwca 2023r. w Urzędzie Gminy w Kurzętniku (budynek Referatu Oświaty) lub wysłać tradycyjną pocztą na adres: Urząd Gminy w Kurzętniku, ul. Grunwaldzka 39,13-306 Kurzętnik z dopiskiem na kopercie „Oświadczenie-Granty PPGR”. Wzór oświadczenia otrzymali Państwo wraz z dokumentacją przekazania sprzętu, w razie jego braku do pobrania niżej:
Informacje pod nr telefonu: 533 646 141
 

Wyłoniono kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim

Kurzętnik, 30.05.2023 r.
 
Wójt Gminy Kurzętnik Zarządzeniem Nr 29/2023 z dnia 4 maja 2023 roku ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim. Do konkursu przystąpiła jedna osoba – Pani Anna Błaszkowska.
Komisja stwierdziła, że kandydatka spełnia wymagania wskazane w ogłoszonym konkursie.
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, wyłoniono kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim – Panią Annę Błaszkowską.
 

Wyłoniono kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola ,,Kogucik” w Kurzętniku

Kurzętnik, 30.05.2023 r.
 
Wójt Gminy Kurzętnik Zarządzeniem Nr 28/2023 z dnia 4 maja 2023 roku ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola ,,Kogucik” w Kurzętniku. Do konkursu przystąpiła jedna osoba – Pani Paulina Zatorska.
Komisja stwierdziła, że kandydatka spełnia wymagania wskazane w ogłoszonym konkursie.
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, wyłoniono kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola ,,Kogucik” w Kurzętniku– Panią Paulinę Zatorską.

Letnie turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników.

UWAGA! PTASIA GRYPA

UWAGA! PTASIA GRYPA
 
W związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich na jeziorze Nielbark wyznacza się strefę objętą zakażeniem obejmującą:
  • jezioro Nielbark
  • miejscowość Nielbark
  • miejscowość Kąciki
  • miejscowość Brzozie Lubawskie
W strefie objętej zakażeniem na terenie wokół jeziora Nielbark, wprowadza się czasowe ograniczenie wstępu dla osób i pojazdów, z wyłączeniem funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody  Polskie, Państwowej Straży Łowieckiej, Państwowej Straży Rybackiej, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz osób upoważnionych przez ww. podmioty.
W strefie objętej zakażeniem zakazuje się:
1) przemieszczania ptaków dzikich oraz produktów pochodzących od tych ptaków i z tych ptaków przez ludzi;
 2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób, chyba że właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie;
3) korzystania ze zbiorników wodnych znajdujących się na wolnym powietrzu w celach związanych z hodowlą drobiu; chyba że jest to wymagane ze względów związanych z dobrostanem zwierząt w przypadku niektórych gatunków drobiu i zbiorniki te są dostatecznie chronione przed dostępem dzikiego ptactwa;
4) pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mieć dostęp dzikie ptactwo, chyba że woda jest poddawana obróbce zapewniającej  inaktywację wirusów grypy ptaków;
5) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki; 
6) wypuszczania dzikich ptaków łownych w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.
 
 
W strefie objętej zakażeniem nakazuje się:
1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób:
 a) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach;
 b) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;
2) monitorowanie i niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków poprzez unieszkodliwienie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych ptaków zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia  21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych  pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1 z późn. zm.);
3) zabezpieczenie paszy dla drobiu przed dostępem dzikich ptaków;
4) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy  ptaków (HPAI),
5) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące oraz wychodzące z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia;
6) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do budynków inwentarskich, w których utrzymywany jest drób i wyjściami z tych budynków oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zastosowanie innych rozwiązań technicznych pozwalających na oczyszczenie i odkażanie obuwia przed wejściami do takich budynków i wyjściami z nich;
7) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zainstalowanie w tych gospodarstwach niecek dezynfekcyjnych lub  innych urządzeń zapewniających dezynfekcję kół pojazdów wjeżdżających do tego  gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających - przy czym szerokość tych mat albo niecek nie powinna być mniejsza niż szerokość wjazdów do tego gospodarstwa i wyjazdów z niego, a ich długość nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego do tych gospodarstw lub z nich wyjeżdżającego;
 8) posiadaczom zwierząt:
a) niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności drobiu utrzymywanego w gospodarstwie,
b) zgłaszanie miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na wysoce zjadliwą grypę ptaków (HPAI) właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii;
9) dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie przypadków padnięć dzikich ptaków lub podejrzeń  wysoce zjadliwej grypy u ptaków odstrzelonych.
 

Burze z gradem - 24 maja 2023 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim informuje

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim Informuje!

,,MALUCH+” Projekt na lata 2022-2029

W ramach rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,MALUCH+” 2022-2029 Gmina Kurzętnik pozyskała dofinansowanie w wysokości 1 415 930,02 zł
 
1 2 3 4 5 6 ... 58