Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 02/06/23, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Komunikat o dyżurach szkół i przedszkoli w okresie wakacji.

KOMUNIKAT
Informujemy, że na okres od 26.06.2023 r. do 31.08.2023 roku ustala się dyżury szkół i przedszkoli. W okresie wakacji  dzieci podlegające edukacji przedszkolnej, dla których pracujący rodzice nie mają opieki, będą mogły przebywać w oddziałach przedszkolnych w placówkach oświatowych wg poniższego harmonogramu:
 
26.06.2023 - 07.07.2023 – SP w Tereszewie
 
10.07. 2023 - 21.07.2023 – SP w Marzęcicach
 
24.07.2023 - 04.08.2023 -  Przedszkole ,, Kogucik” w Kurzętniku
 
07.08.2023 - 18.08.2023 - SP Brzozie Lubawskie
 
21.08.2023 - 31.08.2023 – Zespół Szkół w Kurzętniku
 
W w/w terminach wskazane placówki będą pracowały w godz. 6:30-15:30. Placówki oświatowe dysponujące kuchnią mają obowiązek zabezpieczyć  dzieci w pełne wyżywienie
Zainteresowanych rodziców proszę o kontakt z dyrektorami szkół.
W pozostałe dni wakacji letnich szkoły i przedszkola otwarte są zgodnie z organizacją pracy na rok szkolny 2022/2023.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim Informuje...

Zgodnie z Zawiadomieniem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 maja 2023 r. informujemy o podejrzeniu ogniska grypy u ptaków dzikich: gatunek mewa śmieszka około 700 sztuk, lokalizacja: gmina Kurzętnik, zbiornik wodny ( wyrobisko) w miejscowości Nielbark. Zgodnie z zaleceniami PIW wyżej wymieniony akwen wodny zostaje wyłączony z użytkowania. Wszystkie przypadki zwiększonych upadków zarówno ptaków domowych, jak i dzikich w innych niż w/w lokalizacja należy niezwłocznie zgłaszać do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim lub do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim, wójtów lub terenowych lekarzy weterynarii. W związku z potencjalnych zagrożeniem jakie może nieść wysoce zjadliwa grypa ptaków dla ludzi Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim zaleca zachowanie szczególnej ostrożności. 

Informacja o Wyborach do Izb Rolniczych

W związku z ogłoszeniem wyborów do Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w dniu 24 września 2023 roku informuję, iż pod poniższym adresem www.wmirol.org.pl dostępna jest treść ustawy o izbach rolniczych oraz uchwały nr 2/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Ponadto w/w uchwała została wywieszona na tablicy ogłoszeń w tutejszym urzędzie gminy. 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2021 - 2025

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2021 - 2025
 
 
Gmina Kurzętnik otrzymała w roku 2022 wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3 na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w wysokości 3 000,00 zł.
Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 3 750,00 zł.
Celem programu w tegorocznej edycji programu na terenie Gminy Kurzętnik jest:
- zakup książek będących nowościami wydawniczymi 
- organizacja działań promujących czytelnictwo w przedszkolu
W tegorocznej edycji programu, dofinansowanie otrzymało
Przedszkole ,,Kogucik” w Kurzętniku– kwota dofinansowania 3000,00 zł, wkład własny 750,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania 3 750,00 zł;
 

Poznaj Polskę

Gmina Kurzętnik otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2023.
Gmina Kurzętnik otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”- edycja 2023. Środki finansowe przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII.
Dofinansowaniem zostały objęte:
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tereszewie
Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku. 
Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła: 29 959
Wkład własny stanowi: 17 940
Wartość całkowita: 47 899,00
Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Podczas wycieczek w 2023 r. uczniowie szkoły zwiedzą punkty edukacyjne wskazane do wyboru przez Ministra Edukacji i Nauk. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru.
Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”  jest częścią POLSKIEGO ŁADU.
 
 

Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie Nr 28/2023
Wójta Gminy Kurzętnik
z dnia 4 maja 2023 roku

 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola ,,Kogucik” w Kurzętniku
Na podstawie art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), w związku z art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 40 z późn. zm. ), oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U.2021, poz.1428 ) i § 1, 2, 3 ust. 1, 6 i 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U.2021, poz. 1449 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1
Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola ,,Kogucik” w Kurzętniku
§ 2
Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia
§ 3
Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na:
 1. stronie internetowej Urzędu Gminy w Kurzętniku,
 2. stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kurzętniku
 3. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kurzętnik.
 
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 
 
Wójt Gminy Kurzętnik
 
 
 
 
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2023
Wójta Gminy Kurzętnik
z dnia 4 maja 2023 roku
 
WÓJT GMINY KURZĘTNIK
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola ,,Kogucik” w Kurzętniku

 
I. Organ prowadzący szkołę:

 
Gmina Kurzętnik, ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik
II. Nazwa i adres publicznego przedszkola, którego dotyczy konkurs:

 
Przedszkole ,,Kogucik” w Kurzętniku ul. Kościuszki 36, 13-306 Kurzętnik

 
III. Wymagania wobec kandydatów:

 
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U.2021, poz. 1449):
1.Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu;
2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia
magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs
kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskał:
 1. co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo
 2. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021r. poz. 1762 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art.276 ust.1ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn.zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289);
11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku filologia polska lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
2. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, oraz
2) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2 – 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449 ).
3. Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
5) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449).
4. Do konkursu może przystąpić również:
1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub
2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1), na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub
3) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854)
spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.( Dz.U. z 2021, poz. 1449), z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy.
IV. Oferty osób przystępujących do konkursu:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U z 2021.poz.1428 t.j.) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Przedszkola ,,Kogucik” w Kurzętniku;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
 • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
3) oświadczenia zawierające następujące dane osobowe kandydata:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt 2( świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia);
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) w przypadku cudzoziemca - poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672) lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska bądź dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;
8) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
9) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289),
12) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 ze zm.) - w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego (wraz z uzasadnieniem) - w przypadku nauczyciela,
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub ocenę dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn.zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz.U. z 2017 r. poz.2183, z późn. zm.)
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
Ponadto kandydat powinien załączyć podpisaną klauzulę informacyjną stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia
V. Wszelkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Na żądanie organu prowadzącego kandydaci obowiązani są przedłożyć oryginały dokumentów, których kopie zawiera oferta. Jeżeli na składanych dokumentach widnieją różne nazwiska, należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające ich zmianę.

 
VI. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kurzętnik, ul Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola ,,Kogucik” w Kurzętniku lub wysłać na adres: Urząd Gminy Kurzętnik, ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik. Oferta powinna zostać złożona w terminie do 19 maja 2023 r. do godz. 15:00. Decyduje data wpływu oferty, w tym oferty przesłanej pocztą, do sekretariatu Urzędu Gminy Kurzętnik.
Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
VII. Konkurs przeprowadzi
komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kurzętnik. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na piśmie.
Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.
Powierzenie obowiązków dyrektora szkoły wyłonionemu kandydatowi nastąpi z dniem 1 września 2023 roku.
 

 

Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie Nr 29/2023
Wójta Gminy Kurzętnik
z dnia 4 maja 2023 roku

 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim
Na podstawie art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), w związku z art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 40 z późn. zm. ), oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U.2021, poz.1428 ) i § 1, 2, 3 ust. 1, 6 i 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U.2021, poz. 1449 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1
Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim
§ 2
Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia
§ 3
Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na:
 1. stronie internetowej Urzędu Gminy w Kurzętniku,
 2. stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kurzętniku
 3. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kurzętnik.
 
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 
 
Wójt Gminy Kurzętnik
 
 
 
 
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2023
Wójta Gminy Kurzętnik
z dnia 4 maja 2023 roku
 
WÓJT GMINY KURZĘTNIK
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim

 
I. Organ prowadzący szkołę:

 
Gmina Kurzętnik, ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik
II. Nazwa i adres publicznej szkoły, której dotyczy konkurs:

 
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim, Brzozie Lubawskie 43a, 13-306 Kurzętnik

 
III. Wymagania wobec kandydatów:

 
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U.2021, poz. 1449):
1.Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia
magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs
kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskał:
 1. co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo
 2. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021r. poz. 1762 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art.276 ust.1ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn.zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289);
11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku filologia polska lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
2. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole, oraz
2) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2 – 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449 ).
3. Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
5) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449).
4. Do konkursu może przystąpić również:
1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub
2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1), na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub
3) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854)
spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.( Dz.U. z 2021, poz. 1449), z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy.
IV. Oferty osób przystępujących do konkursu:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U z 2021.poz.1428 t.j.) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
 • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
3) oświadczenia zawierające następujące dane osobowe kandydata:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt 2( świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia);
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) w przypadku cudzoziemca - poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672) lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska bądź dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;
8) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
9) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289),
12) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 ze zm.) - w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego (wraz z uzasadnieniem) - w przypadku nauczyciela,
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub ocenę dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn.zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz.U. z 2017 r. poz.2183, z późn. zm.)
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
Ponadto kandydat powinien załączyć podpisaną klauzulę informacyjną stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia
V. Wszelkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Na żądanie organu prowadzącego kandydaci obowiązani są przedłożyć oryginały dokumentów, których kopie zawiera oferta. Jeżeli na składanych dokumentach widnieją różne nazwiska, należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające ich zmianę.

 
VI. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kurzętnik, ul Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskimlub wysłać na adres: Urząd Gminy Kurzętnik, ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik. Oferta powinna zostać złożona w terminie do 19 maja 2023 r. do godz. 15:00. Decyduje data wpływu oferty, w tym oferty przesłanej pocztą, do sekretariatu Urzędu Gminy Kurzętnik.
Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
VII. Konkurs przeprowadzi
komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kurzętnik. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na piśmie.
Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.
Powierzenie obowiązków dyrektora szkoły wyłonionemu kandydatowi nastąpi z dniem 1 września 2023 roku.
 
 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA MSZĘ ŚWIĘTĄ ZA OJCZYZNĘ

Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku został LAUREATEM KONKURSU „EKOPRACOWNIE – ZIELONE SERCE SZKOŁY”

Z dumą informujemy, iż Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku został LAUREATEM KONKURSU „EKOPRACOWNIE – ZIELONE SERCE SZKOŁY” zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Zadaniem konkursowym było stworzenie projektu ekopracowni, scenariusza jej wykorzystania oraz filmu promującego działania proekologiczne szkoły.
W ramach otrzymanego wsparcia finansowego w wysokości 75000,00 zł w naszej szkole powstanie nowoczesna, bogato wyposażona pracownia klimatyczna. Zielona pracownia, zaopatrzona w najnowsze urządzenia multimedialne oraz różnorodne pomoce dydaktyczne, będzie miała charakter doświadczalny. Na pewno przyczyni się ona do zainteresowania uczniów przedmiotami przyrodniczymi oraz kształtowania świadomości ekologicznej młodzieży w zakresie odnawialnych źródeł energii czy ochrony środowiska.
Serdecznie dziękujemy pracownikom szkoły, nauczycielom oraz uczniom zaangażowanym w projekt 
Film konkursowy przedstawiający nasze działania na rzecz środowiska znajduje się pod adresem:
 
 
Tekst/ Zdjęcia
Zespół Szkół im.Władysława Jagiełły w Kurzętniku.

Kwalifikacja Wojskowa 2023

Informujemy, że w terminie 16 -30 maja 2023 r. w Zespole Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, ul. 3 maja 24, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu powiatu nowomiejskiego.
Termin stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej dla mieszkańców Gmina Kurzętnik wyznaczono w dniach:
25-26.05.2023 r.- dla mężczyzn urodzonych w 2004 r.;
mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
29 maja 2023 r. — dla kobiet urodzonych w latach 1999 —2004 posiadających kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach, lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
30 maja 2023 r. - dzień rezerwowy.
Ponadto zobowiązane do stawienia są osoby, które w latach 2021 i 2022 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
Osoby, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej.
Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Istotne informacje dla tych, którzy stawiają się po raz pierwszy.
Osoba stawiająca się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
1) wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta):
a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
2) powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy;
3) szefowi wojskowego centrum rekrutacji:
a) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
b) potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.
Więcej informacji
Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym w wezwaniu terminie oraz osoby niepełnosprawne lub ich prawni opiekunowie proszeni są o kontakt telefoniczny z pracownikiem merytorycznym Urzędu Gminy Kurzętnik-Panią Sylwią Jarzębowską, pod nr tel. 56 47 48 299
1 2 3 4 5 6 ... 55