Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 25/09/22, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Konkurs fotograficzny ,,Przyroda i Ziemia Lubawska w obiektywie''

Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie Nr 19/2022
Wójta Gminy Kurzętnik
z dnia 4 maja 2022 roku
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach
Na podstawie art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ), w związku z art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ), oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U.2021, poz.1428 ) zarządzam, co następuje:
§ 1
Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach
                                                                          § 2
Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia
                                                                        
                                                                         § 3
Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na:
 1. stronie internetowej Urzędu Gminy w Kurzętniku,
 2. stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kurzętniku
 3. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kurzętnik.
 
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                                                Wójt Gminy Kurzętnik
 
 
 
 
 
                                                                                                   Załącznik do Zarządzenia Nr …/2022
                                                                                                   Wójta Gminy Kurzętnik
                                                                                                     z dnia 4 maja 2022 roku
 
WÓJT GMINY KURZĘTNIK
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach
 
I. Organ prowadzący szkołę:
 
II. Nazwa i adres publicznej szkoły, której dotyczy konkurs:
 
Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach, ul. Szkolna 21, 13-306 Kurzętnik
 
III. Wymagania wobec kandydatów:
 
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U.2021, poz. 1449):
 1.Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskał:
 1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
 2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
 3. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
 
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 oraz z 2021 r. poz.4) – dotyczy nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2021 r., poz. 478 i 619), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289);
11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku filologia polska lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
2. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole, oraz
2) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2 – 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449 ).
3. Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
5) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449).
4. Do konkursu może przystąpić również:
1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub
2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1), na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub
 2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263)
 spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.( Dz.U. z 2021, poz. 1449), z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
IV. Oferty osób przystępujących do konkursu:
Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U z 2021.poz.1428 t.j.) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
 • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
4) oświadczenia zawierające następujące dane osobowe kandydata:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt 3( świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia);
6) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
7) w przypadku cudzoziemca -  poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672) lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska bądź dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;
8) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
9) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289),
12) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 ze zm.) - w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego (wraz z uzasadnieniem) - w przypadku nauczyciela,
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub ocenę dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz.U. z 2017 r. poz.2183, z późn. zm.)
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
Ponadto kandydat powinien załączyć podpisaną klauzulę informacyjną stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia
V. Wszelkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Na żądanie organu prowadzącego kandydaci obowiązani są przedłożyć oryginały dokumentów, których kopie zawiera oferta. Jeżeli na składanych dokumentach widnieją różne nazwiska, należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające ich zmianę.
VI. Oferty należy składać w  sekretariacie Urzędu Gminy Kurzętnik, ul Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach” lub wysłać na adres: Urząd Gminy Kurzętnik, ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik w terminie do 30 maja 2022 r. do godz. 12:00.  Decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Urzędu Gminy Kurzętnik.
VII. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kurzętnik. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na piśmie.
 
 
 
 
 

Klauzula informacyjna

herb_kurzetnik_2812042.pngKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Informacja o przetwarzaniu danych
 
 
 
DANE ADMINISTRATORA:
Administratorem danych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Kurzętnik, ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik, tel: (56) 47-40-580, e-mail: urzad-gminy@kurzetnik.pl jest Wójt Gminy Kurzętnik.
Urząd Gminy Kurzętnik, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, obsługuje wykonanie zadań należących do kompetencji Wójta Gminy
 
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
 
ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik
 tel: (56) 47-40-580, e-mail: urzad-gminy@kurzetnik.pl
 
WYZNACZONY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH I JEGO DANE KONTAKTOWE
 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych – Rafała Dąbrowskiego,
z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez
e-mail: kontakt@iod-rd.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 
CELE PRZETWARZANIA
I PODSTAWA PRAWNA
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r. poz.11428),w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 poz. 1082). Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań ,jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2021r.poz.1449), w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r.-Prawooświatowe (Dz.U. z 2021 poz.1082).
Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów w związku z realizacją obowiązku prawnego nałożonego na Administratorze na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) realizacji umów zawartych z podmiotami działającymi na rzecz Administratora;  
 
 
ODBIORCY DANYCH
Państwa dane mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania, operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, banki w celu realizacji przelewów, innym urzędom z zakresie obowiązujących przepisów oraz podmiotom publicznym w ramach zawartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa.
OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH
Dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż wynika to z przepisów prawa.
 
PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych, po okresie, o którym mowa powyżej.
 
PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 

Przymrozki - 30.04.2022 r.

Przymrozki - 29.04.2022 r.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2022 ze środków Funduszu Pracy

Dnia 20 kwietnia 2022 r. zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, a Gminą Kurzętnik zabezpieczające środki finansowe na realizację  zadania "Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2022 ze środków Funduszu Pracy". Zadanie realizowane jest w 100% ze środków Funduszu Pracy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii i obejmuje dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Wysokość dofinansowania określona jest odrębnymi przepisami.

OBWIESZCZENIE O DERATYZACJI

Polskiebazarek

Pan Piotr Piątek pokieruje Gminą Kurzętnik

Drodzy Państwo informujemy, że w dniu dzisiejszym Pan Piotr Piątek został powołany do wykonywania zadań i kompetencji Wójta Gminy Kurzętnik.
Podczas spotkania z kadrą kierowniczą Urzędu Gminy w Kurzętniku, nastąpiło również uroczyste przekazanie oficjalnego powołania, które wręczył Dyrektor Generalny Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Pan Paweł Żukowski.
Życzymy samych udanych inicjatyw, decyzji w zarządzaniu oraz owocnej współpracy z pracownikami.

Życzenia Wielkanocne

Niech nadchodzące Święta Wielkanocne
przyniosą Państwu wiele chwil radości,
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny
i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu i szczęścia płynącego z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego
w gronie najbliższych osób.
1 ... 4 5 6 7 8 ... 45