Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 18/06/21, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

18 - 19.06.2021 r. Upał

KOMUNIKAT

 
Informuję, że na okres od 28.06.2021 r. do 31.08.2021 roku ustala się dyżury szkół i przedszkoli. W okresie wakacji  dzieci podlegające edukacji przedszkolnej, dla których pracujący rodzice nie mają opieki, będą mogły przebywać w oddziałach przedszkolnych w placówkach oświatowych wg poniższego harmonogramu:


28.06.2021 - 09.07.2021 - Przedszkole w Zespole Szkół w Kurzętniku

12.07. 2021 - 23.07.2021 - SP w Brzoziu Lubawskim

26.07.2021 - 06.08.2021 - SP Tereszewie
 
09.08.2021 - 20.08.2021 - SP Marzęcice
 
23.08.2021 - 31.08.2021 - Przedszkole ,,Kogucik" w Kurzętniku
 
W w/w terminach wskazane placówki będą pracowały w godz. 6:30-15:30. Placówki oświatowe dysponujące kuchnią mają obowiązek zabezpieczyć  dzieci w pełne wyżywienie
Zainteresowanych rodziców proszę o kontakt z dyrektorem szkoły.
W pozostałe dni wakacji letnich szkoły i przedszkola otwarte są zgodnie z organizacją pracy na rok szkolny 2020/2021.

Nowa organizacja ruchu w obrębie Rynku w Kurzętniku obowiązująca od 10 czerwca 2021 r.

Zmiana organizacji ruchu ulica Rynek Kurzętnik

UWAGA!
W związku ze zmianą organizacji ruchu na ulicy Rynek w Kurzętniku prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nowa organizacja ruchu wejdzie w życie do dnia 10 czerwca 2021r.
 
 

Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego stanowiącego własność Gminy Grodziczno

ZARZĄDZENIE Nr 77 /2021
WÓJTA GMINY GRODZICZNO
z dnia 2 czerwca 2021 roku

w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu
pożarniczego stanowiącego własność Gminy Grodziczno oraz powołania komisji przetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( U. z 2020r., poz. 713), zarządzam, co następuje:
§1. 1. Ogłasza się trzeci ustny przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarni czego marki Magirus
Deutz, o numerze rejestracyjnym NNM 44AJ, nr fabryczny 4300012390 , pojemności 5616 cm3, rok
produkcji 1972. stanowiący ruchome mienie komunalne Gminy Grodziczno, opisanej w ogłoszeniu o
przetargu stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządz enia.
2.
Zasady przeprowadzenia przetargu o których mowa § 1 określa Regulamin przetargu stanowiący
załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§2. Powołuje się Komisję do przeprowadzenia przetargu w składzie:
1) Przewodniczący Krzysztof Kamiński
2) Człone k Zbigniew Sendobry
3) Członek Leszek Klejna
§3. Datę przeprowadzenia przetargu ustala się na dzień 11 czerwca 2021 r.
§4. Podaje się do publicznej wiadomości informacje o niniejszym przetargu poprzez:
1) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzi
bie Urzędu Gminy w Grodzicznie załącznika Nr 1 do
niniejszego zarządzenia,
2) publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grodziczno
http://www.biuletyn.net
pełnej treści niniejszego zarządzenia,
3) publikację na stronie internetowej Urzędu Gminy Grodziczno
www.grodziczno.pl pełnej treści
niniejszego zarządzenia.
§5. Wykonanie zarządzenia powierza się Z cy Kierownika USC
§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pobierz

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku

Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2021
Wójta Gminy Kurzętnik
z dnia 1 czerwca 2021 roku

WÓJT GMINY KURZĘTNIK
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku
 
I. Organ prowadzący szkołę:
Gmina Kurzętnik, ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik
II. Nazwa i adres publicznej szkoły, której dotyczy konkurs:
Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku, ul Grunwaldzka 37, 13-306 Kurzętnik
III. Wymagania wobec kandydatów:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U.2017, poz. 1597):
1.Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskał:
a. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.) – dotyczy nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289);
11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku filologia polska lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
2. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole, oraz
2) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2 – 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 ze zm.).
3. Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
5) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 ze zm.).
4. Do konkursu może przystąpić również osoba, która:
1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub
2) nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263) spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.( Dz.U. z 2017, poz. 1597), z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
IV. Oferty osób przystępujących do konkursu:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U z 2017.poz.1587 ze zm.) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
4) oświadczenia zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt 3( świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia);
6) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
7) w przypadku cudzoziemca - poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672) lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska bądź dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;
8) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
9) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289),
12) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 ze zm.) - w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego (wraz z uzasadnieniem) - w przypadku nauczyciela,
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub ocenę dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.);
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
Ponadto kandydat powinien załączyć podpisaną klauzulę informacyjną stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia
V. Wszelkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Na żądanie organu prowadzącego kandydaci obowiązani są przedłożyć oryginały dokumentów, których kopie zawiera oferta. Jeżeli na składanych dokumentach widnieją różne nazwiska, należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające ich zmianę.
VI. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kurzętnik, ul Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku” lub wysłać na adres: Urząd Gminy Kurzętnik, ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik w terminie do 18.06.2021 r. do godz. 12:00. Decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Urzędu Gminy Kurzętnik.
VII. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kurzętnik. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na piśmie.

Pobierz

Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych

W związku z przeprowadzaną na terenie Gminy Kurzętnik Diagnozą potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych, zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej usług społecznych oraz działań wspierających realizowanych w Gminie.
 

21.05.2021 r. - Burze z gradem

MAŁE GRANTY DLA OSP TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 28.05.2021 R.

18.05.2021 r. Burze z gradem

1 2 3 4 5 6 ... 30

Kontakt - stopka

ADRES URZĘDU:

Gmina Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
woj. warmińsko-mazurskie
 
Tel. (056) 47-40-580
Fax. (056) 47-48-284
 
NIP: 877-147-55-50
REGON: 871118916

 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu
lub na konto Urzędu Gminy Kurzętnik:
 
BANK SPÓŁDZIELCZY BRODNICA
ODDZIAŁ NOWE MIASTO LUBAWSKIE

 
NR: 05 9484 1121 2003 0090 0983 0002