Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 23/07/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Dla biznesu

Dla biznesu

 • 25-07-2019
 • Autor: Monika Kozłowska
 • drukuj
  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I STOPA BEZROBOCIA     
       
Na terenie Gminy na koniec 2018 roku w rejestrze REGON zarejestrowanych było 511 podmiotów gospodarczych, w tym 479 należy do sektora prywatnego. Większość z zarejestrowanych firm stanowią podmioty mikro (do 10 zatrudnionych pracowników) o czym może świadczyć również to, że aż 416 z nich działa w formie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
            Ważnym sektorem gospodarki lokalnej w Gminie Kurzętnik jest rolnictwo – stanowi ono źródło utrzymania dużej części ludności. W związku z tym, iż w Kurzętniku intensywnie rozwija się mieszkalnictwo, przemysł, handel i usługi, zanika charakter rolniczy miejscowości. Głównym źródłem utrzymania mieszkańców jest praca w państwowych i prywatnych firmach zlokalizowanych w gminie oraz jej sąsiedztwie.
            Gmina Kurzętnik zmierza w kierunku rozwoju przedsiębiorczości poprzez tworzenie sprzyjającego klimatu inwestycyjnego. Organizowane są cykliczne spotkania i konferencjez przedsiębiorcami, mające na celu pomóc w pozyskaniu środków na rozwój działalności gospodarczej. Gmina zachęca potencjalnych inwestorów do inwestycji, gwarantując im pomoc w uzyskaniu terenów oraz możliwie niskie sformalizowanie spraw związanych z lokalizacją i uzgodnieniami planowanych inwestycji.
            Rozwój działalności inwestycyjnej gminy Kurzętnik związany jest z istnieniem Parku Przemysłowego Nielbark znajdującego się w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. Głównym celem utworzenia strefy było przyspieszenie rozwoju gospodarczego gminy oraz stworzenie inwestorom korzystnych warunków finansowo-podatkowych.
            Od lipca 2018 r. w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców są dostępne w całym kraju (bez ograniczeń terytorialnych). Firmy mogą realizować inwestycje nie tylko na terenach strefy ekonomicznej (również na terenach będących własnością przedsiębiorców) oraz korzystać ze zwolnień podatkowych do 15 lat.
         Liczba osób bezrobotnych w powiecie nowomiejskim na koniec grudnia 2018 roku wynosiła 1300 osób, co daję stopę bezrobocia na poziomie 8%.
 
 
                                                                                                         
UCHWAŁA NR  V/53/19
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 26 marca 2019 r.
 
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach  pomocy de minimis
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) Rada Gminy Kurzętnik uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1. Uchwała określa szczegółowe warunki udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenie Gminy Kurzętnik.
 
2. Udzielenie pomocy na podstawie niniejszej uchwały stanowi pomoc de minimis, do której ma zastosowanie Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 ze zm.)
 
3. Pomoc de minimis na zasadach niniejszej uchwały może być udzielana przedsiębiorcom we wszystkich sektorach, z wyjątkiem sektorów określonych w art. 1 ust. 1 lit. a-e Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r.).
 
4. Przedsiębiorca w ramach niniejszej uchwały może skorzystać tylko z jednego rodzaju zwolnienia określonego w § 2 lub § 3.
 
5. Za przedsiębiorcę w rozumieniu niniejszej uchwały uważa się każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą niezależnie od formy prawnej i źródeł finansowania.
 
§ 2. 
1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części nowo wybudowane przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie  Gminy Kurzętnik.
 
2. Okres zwolnienia z podatku od nieruchomości jest uzależniony od wielkości nowo wybudowanych budynków lub ich części przeznaczonych pod działalność gospodarczą tj:
 
 1. 1 rok w przypadku budynków do 1.000 m2 powierzchni zabudowy,
 2. 2 lata w przypadku budynków od 1.001 m2 do 5.000 m2 powierzchni zabudowy,
 3. 3 lata w przypadku budynków od 5.001 m2 do 10.000 m2 powierzchni zabudowy,
 4. 5 lat w przypadku budynków powyżej 10.000 m2 powierzchni zabudowy.
 
3. Przez nowo wybudowane budynki lub ich części rozumie się obiekty budowlane przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej, odebrane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w roku poprzedzającym powstanie obowiązku podatkowego.
4. Zwolnienie, o którym mowa w § 2 ust. 2 przysługuje na dany okres i następuje od  1 stycznia roku następnego po roku, w którym oddano do użytku budynek lub jego część.
 
§ 3. 
1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości na okres 5 lat budynki lub ich części nabyte w drodze licytacji komorniczej, które zostaną przeznaczone pod działalność gospodarczą.
 
2. Za nowo nabyte budynki lub ich części należy rozumieć budynki lub ich części nabyte w drodze licytacji komorniczej  po 1 stycznia 2019 roku, które zostaną przeznaczone pod działalność gospodarczą.
 
3. Zwolnienie przysługiwać będzie od pierwszego dnia miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 
§ 4.
1. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia:
 1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz
 2. informacji określonych w rozporządzeniu w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
 
§ 5. 
1 Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia w następnym miesiącu, po miesiącu, w którym:
 1. ogłoszona została upadłość, postawiono podatnika w stan likwidacji, zaprzestano, zawieszono lub zlikwidowano prowadzoną działalność gospodarczą,
 2. zaprzestano prowadzenia działalności w budynkach objętych zwolnieniem,
 3. zbyto nieruchomości objęte zwolnieniem,
 4. skorzystał ze zwolnienia na podstawie nieprawdziwych danych uprawniających do uzyskania zwolnienia,
 5. przekroczono pułap wartości pomocy, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r.).
 
§ 6.
 1. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia, przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ podatkowy w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.
 
2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 podatnik zobowiązany jest do złożenia korekty deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości oraz do zwrotu udzielonej pomocy zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi za okres, w którym nie był uprawniony do zwolnienia.
 
§ 7.
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.
 
§ 8. 
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje do 30 czerwca 2021 r.
 
 
                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                                       Zbigniew Lewicki

Kontakt - stopka

ADRES URZĘDU:

Gmina Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
woj. warmińsko-mazurskie
 
Tel. (056) 47-40-580
Fax. (056) 47-48-284
 
Epuap:
/UGKurzetnik28/skrytka
 
NIP: 877-147-55-50
REGON: 871118916

 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu
lub na konto Urzędu Gminy Kurzętnik:
 
BANK SPÓŁDZIELCZY BRODNICA
ODDZIAŁ NOWE MIASTO LUBAWSKIE

 
NR: 05 9484 1121 2003 0090 0983 0002