Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 02/06/23, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Program na rzecz zwiększenia populacji i ochrony pszczół w województwie warmińsko-mazurskim

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że 10 stycznia 2022 roku uruchomiony został nabór wniosków w programie dotacyjnym „Program na rzecz zwiększenia populacji i ochrony pszczół w województwie warmińsko-mazurskim”. Nabór potrwa do 30 września 2022 lub do wyczerpania środków.
Konkurs skierowany jest do pszczelarzy niezrzeszonych w związkach, organizacjach i stowarzyszeniach pszczelarskich, posiadających weterynaryjny numer identyfikacyjny oraz zarejestrowanych w rejestrze prowadzonym przez powiatowego lekarza weterynarii z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Wnioskodawca powinien być płatnikiem składek KRUS oraz posiadać co najmniej 80 rodzin pszczelich.
Alokacja środków w formie dotacji wynosi 100 000,00 zł. Dotacja jest udzielana w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 5000,00 zł na jeden projekt i na jednego beneficjenta.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie programu.

PTASIA GRYPA

W związku  ze stwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w miejscowości Gwiździny (gm. Nowe Miasto Lubawskie), Mroczenko (gm. Grodziczno), Tereszewo i Krzemieniewo (gm. Kurzętnik) oraz Kiełpiny (gm. Lidzbark) na terenie Gminy Kurzętnik zostały wprowadzone obszary zapowietrzone i zagrożone.
OBSZAR ZAGROŻONY
 Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków zostały uznane miejscowości: Brzozie Lubawskie, Kamionka, Kąciki, Lipowiec, Małe Bałówki, Marzęcice, Mikołajki, Nielbark, Bratuszewo, Kurzętnik, Sugajenko, Tereszewo, Tomaszewo, Wielkie Bałówki, Otręba, Szafarnia, Krzemieniewo, Wawrowice
 
Na obszarze zagrożonym grypą ptaków zakazuje się:
l) wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
  1. wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
  2. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
  3. przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
  4. transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.
 
Na obszarze zagrożonym grypą ptaków nakazuje się:
l)  niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków z terenu gospodarstwa;
2) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
3) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków; w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące z gospodarstwa oraz z niego wychodzące;
4) niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie;
5) przeprowadzić poszukiwanie padłych, dzikich ptaków - w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia;
6) zgłaszanie przypadków padnięć dzikich ptaków lub podejrzenia wystąpienia u nich grypy ptaków.
OBSZAR ZAPOWIETRZONY
Za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków zostały uznane miejscowości: Krzemieniewo, Kurzętnik, Sugajenko, Bratuszewo, Kamionka, Kąciki, Lipowiec, Małe Bałówki, Nielbark, Tomaszewo, Wielkie Bałówki.
 
Na obszarze zapowietrzonym grypą ptaków zakazuje się:
l) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
4) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
5) transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zapowietrzonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.
 
Na obszarze zapowietrzonym grypą ptaków nakazuje się:
1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;
2) usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków z terenu gospodarstwa;
3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków; w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące z gospodarstwa oraz z niego wychodzące;
5) posiadaczowi drobiu lub innych ptaków:
a) prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego  wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych;
b) niezwłoczne informowanie właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie;
6) przeprowadzić poszukiwanie padłych, dzikich ptaków - w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia;
7) zgłaszanie przypadków padnięć dzikich ptaków lub podejrzenia wystąpienia u nich grypy ptaków.
 

Silny wiatr - 17-18 luty 2023 r.

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert powoływanych w celu opiniowania ofert składanych w ramach konkursów Gminy Kurzętnik w 2023 roku

Szkolenie dla Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich i organizacji pozarządowych z terenu Gminy Kurzętnik - 16.02.2023 r.

Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie

XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci

Uprzejmie informujemy, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, mając na uwadze bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców wsi oraz konieczność upowszechnienia wiedzy o zasadach bhp w gospodarstwie rolnym, organizuje XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci. Tegoroczna edycja naszego Konkursu została ogłoszona pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.
Celem naszego Konkursu jest promowanie wśród dzieci z terenów wiejskich prawidłowych nawyków i zachowań podczas pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu  czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.
Oddział Regionalny KRUS w Olsztynie serdecznie zaprasza wszystkich uczniów Szkoły do udziału w Konkursie. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez ucznia dwuwymiarowej pracy plastycznej na temat popularyzowania zasad prawidłowego stosowania niebezpiecznych substancji w gospodarstwie rolnym. Praca może być wykonana dowolną techniką, ale w obowiązkowym formacie A-3, z materiałów trwałych gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania. Pracę należy trwale opisać na odwrocie imieniem
i nazwiskiem uczestnika Konkursu i przesłać z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (załącznik do regulaminu).
Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim oraz centralnym (ogólnopolskim). Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa – klasy 0 – 3, II grupa – klasy 4 – 8. Laureaci poszczególnych etapów uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi, ponadto najciekawsze prace zamieszczone zostaną w materiałach prewencyjnych KRUS. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o warunkach i sposobie przekazania nagród.
Prace konkursowe należy dostarczyć do 31 marca 2023 r. do Oddziału Regionalnego lub najbliższej Placówki Terenowej KRUS osobiście lub drogą pocztową.
Regulamin Konkursu oraz szczegółowe informacje o Konkursie znajdą Państwo na stronie internetowej Kasy: www.krus.gov.pl.
Zapraszamy do udziału!!!!
 

Oblodzenie - 2-3 luty 2023 r.

IV Konkurs na rymowankę już ogłoszony!

Więcej informacji na stronie internetowej: 
https://www.krus.gov.pl/artykul/iv-konkurs-na-rymowanke-juz-ogloszony/

Opady marznące - 30 stycznia 2023 r.

1 ... 3 4 5 6 7 ... 55