Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 19/01/21, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Gęsta mgła 31.10-02.11.2020 r.

GMINA KURZĘTNIK POZYSKAŁA DOFINANSOWANIE W RAMACH PROJEKTU „ZDALNA SZKOŁA+” W FORMIE GRANTU NA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO FINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

GMINA KURZĘTNIK POZYSKAŁA DOFINANSOWANIE W RAMACH PROJEKTU „ZDALNA SZKOŁA+” W FORMIE GRANTU NA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO FINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH
 
11 maja 2020 r. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło projekt „Zdalna Szkoła+”, w którym Jednostki Samorządu Terytorialnego mogły uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego, umożliwiającego naukę w trybie zdalnym.
Program „Zdalna szkoła+” realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji stanowi kontynuację wcześniejszego programu „Zdalna szkoła”. Jest finansowany z pieniędzy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa nr I: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu. Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.
 Efektem wniosku, złożonego przez Gminę Kurzętnik, było pozyskanie 104 999,70 zł, które pozwoliły na zakup 55 laptopów z oprogramowaniem, wyposażone w zestawy słuchawkowe. Projekt sfinansowany został na podstawie umowy o powierzenie grantu zawartej 30.06.2020 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Kurzętnik.
Odbiorcami laptopów z programu „Zdalna szkoła+” są cztery szkoły:
  • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim – 7 sztuk
  • Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tereszewie – 10 sztuk
  • Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach – 13 sztuk
  • Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku – 25 sztuk
Urządzenia zostały przekazane do dyspozycji dyrektorom szkół, którzy w miarę potrzeb, rozdysponują komputery wśród najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycieli.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: Zdalna szkoła+

„Śladami Kopernika – odnowienie pomnika poświęconego Mikołajowi Kopernikowi wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Kurzętniku”

 
 
Dnia 29 września 2020 r. Gmina Kurzętnik podpisała z Zarządem Warmińsko-Mazurskim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Śladami Kopernika – odnowienie pomnika poświęconego Mikołajowi Kopernikowi wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Kurzętniku”  realizowanego w ramach konkursu „Łączy nas turystyka” w 2020 roku.
Gminy mogły się starać o dotację na modernizację czy doposażenie ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Do podziału było 185 tys. zł. Samorządy złożyły 38 wniosków, 12 najlepszych dostało dofinansowanie na realizację inwestycji, w tym Gmina Kurzętnik w kwocie 15 000 zł. Całkowite koszty zadania wynoszą 38 972,51 zł, z czego 4 450,00 zł to wkład partnera Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku, resztę środków stanowi budżet gminy.
W ramach zadania odnowiony zostanie pomnik poświęcony Mikołajowi Kopernikowi w Kurzętniku i trzy kule towarzyszące, zakupione zostaną nowe ławki przy pomniku oraz nowe miejsca wypoczynku w podnóża góry zamkowej przy parkingu, kosze do segregacji odpadów oraz stojak na rowery.
Ideą przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez poprawę jakości architektury turystycznej i przestrzeni publicznej.

Silny wiatr 13-14.10.2020 r.

Intensywne opady deszczu 13-14.10.2020 r.

Intensywne opady deszczu 13-15.10.2020 r.

Wieczór Filmowy w Świetlicy Wiejskiej w Wielkich Bałówkach!

Informujemy, iż 9 października (piątek) o godzinie 19:00 odbędzie się Charytatywny Wieczór Filmowy w Świetlicy Wiejskiej w Wielkich Bałówkach!
Zebrane pieniądze przeznaczone będą na leczenie Tomka Witkowskiego z Kurzętnika.

Wyświetlany będzie film familijny dla całej rodziny "Tajemnica Raoula Taburina".
Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu i w miarę możliwości rozpropagowanie informacji o wydarzeniu

Burze z gradem 05-06.10.2020 r.

Regulamin organizacji i uczestnictwa w imprezie plenerowej koncert charytatywny, pn. „Gramy dla Tomka” w Kurzętniku w trakcie trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce

 
Regulamin organizacji i uczestnictwa w imprezie plenerowej koncert charytatywny,
pn. „Gramy dla Tomka”
w Kurzętniku w trakcie trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce
 
1. Organizatorem imprezy jest Gmina Kurzętnik.
2. Organizacja imprezy odbywa się w oparciu o „Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych
i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce”
wydane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektorat Sanitarny, dostępne
na stronach: www.gov.pl, www.mkidn.gov.pl oraz www.gis.gov.pl.
3. Uczestnictwo w imprezie oznacza akceptację i przestrzeganie przez uczestnika zapisów niniejszego Regulaminu.
4. Uczestnicy imprezy obowiązani są do respektowania próśb i poleceń pracowników Organizatora, służb ochrony imprezy, związanych z prawidłowym przeprowadzeniem imprezy i przestrzeganiem zapisów niniejszego Regulaminu.
5. W imprezie mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe i nie przejawiające niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem (m.in.: gorączka powyżej 38°C, suchy kaszel, duszności) oraz nie przebywające na kwarantannie i nie objęte nadzorem epidemiologicznym.
6. Rekomenduje się uczestnikom imprezy korzystanie w trakcie wejścia, trwania i wyjścia z imprezy
ze środków ochrony osobistej zakrywające usta i nos – maseczki/przyłbice. Uczestnicy samodzielnie wyposażają się w środki ochrony osobistej.
7. Impreza odbywa się na terenie wyznaczonym przez Organizatora (barierki, taśma). Teren podzielony na strefę widowni i strefę spacerową.
8. Wejście na teren widowni odbywa się wyłącznie poprzez wyraźnie wyznaczone przez Organizatora wejście/wyjście dla publiczności.
9. Rekomenduje się uczestnikom imprezy odpowiednio wczesne przyjście na miejsce imprezy oraz zachowanie wymaganych odstępów/dystansu w tworzącej się kolejce do wejścia (1,5 – 2 m).
10. Wejście na teren imprezy zostaje otwarte nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem imprezy.
11. Liczba uczestnikówna wyznaczonym terenie widowni ograniczona jest do 200 osób, z zachowaniem powierzchni 5m2 na osobę.
12. Wejście na teren widowni tylko dla uczestników wyposażonych w środki ochrony osobistej  zakrywające usta i nos oraz zakłada się zachowanie rekomendowanego dystansu 2 m.
13. Na terenie w strefie spacerowej zakłada się zachowanie powierzchni 4m2 na osobę oraz zaleca się zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu 1,5m.
13. Wyjście z wydarzenia zakłada rozproszenie się uczestników imprezy w różnych kierunkach – tuż przed zakończeniem imprez zdjęte zostaną  barierki i taśmy wygradzające teren imprezy umożliwiając tym samym swobodne wyjście.
14. Obsługa techniczna i pracownicy Organizatora, w szczególności mający kontakt z publicznością, zobowiązani są do obowiązkowego korzystania w trakcie przygotowań i przebiegu imprezy
ze środków ochrony osobistej – maseczki/przyłbice.
15. Zarówno garderoby oraz toalety dla artystów, obsługi technicznej i pracowników Organizatora,
jak i toalety z przeznaczeniem dla uczestników imprezy zostaną wyposażone w środki do dezynfekcji.
16. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, przy założeniu jednak,
że aktualna wersja Regulaminu zamieszczona jest na stronie www.kurzetnik.pl.
 
 
Wojciech Dereszewski
Wójt Gminy Kurzętnik

Burze 26-27.09.2020 r.

1 2 3 4 5 6 ... 25