Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 05/12/21, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Granty PPGR Pilna informacja do osób, które złożyły oświadczenia w ramach programu „Granty PPGR” – sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR.

 
Gmina Kurzętnik informuje, że w ramach programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” do Urzędu Gminy w Kurzętniku wpłynęły 304 oświadczenia.
Każda gmina w dniu 17 listopada otrzymała dodatkowe wytyczne w zakresie weryfikowania złożonych oświadczeń. Zgodnie z wytycznymi Centrum Projektów Polska Cyfrowa Gminy mają obowiązek zweryfikować poprawność złożonych oświadczeń, w tym potwierdzić czy krewny w linii prostej dziecka pracował niegdyś w zlikwidowanym PPGR, pokrewieństwo w linii prostej oraz potwierdzenie zamieszkania na terenie gminy PPGR.
 
W związku z powyższym rodzice/opiekunowie prawni oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu zobowiązane są do dostarczenia następujących dokumentów:
  • zaświadczeń lub innych dokumentów poświadczających zatrudnienie w PGR, np.: świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie z KOWR, zaświadczenie z ZUS lub inny dokument wydany przez instytucję organu publicznego,
  • potwierdzających fakt pokrewieństwa w linii prostej np. odpisy aktów stanu cywilnego (akt urodzenia, małżeństwa),
  • potwierdzających zamieszkanie na terenie Gminy PPGR np. rachunki lub umowa za media w lokalu (telefon, Internet, prąd, gaz, TV kablową), akt własności lokalu, umowa najmu mieszkania.
 
Ponadto wszystkie osoby, które złożyły oświadczenie w ramach wspomnianego programu oraz dołączyły dokument potwierdzający zatrudnienie członka rodziny w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej, zobowiązane są do dostarczenia kopii dokumentu potwierdzonego za zgodność z oryginałem.
Aby potwierdzić autentyczność składanego dokumentu z oryginałem –  kopia każdego dokumentu musi posiadać obowiązkowo klauzulę „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”, klauzula ta powinna być zaopatrzona czytelnie: imieniem i nazwiskiem, datą, miejscowością potwierdzenia dokumentu i podpisem. Jak poniżej:
 
POTWIERDZAM ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
……………………………………………………….
imię i nazwisko
 
………………………………………………………
data, miejscowość, podpis
 
W przypadku osób, które nie dostarczyły i nie posiadają dokumentów o zatrudnieniu swoich przodków Gmina Kurzętnik  wystąpi do Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa o potwierdzenie zatrudnienia krewnego w PPGR. Oświadczenia, których nie uda się poprawnie zweryfikować zostaną ODRZUCONE.
Kopie dokumentów należy złożyć w Urzędzie Gminy w Kurzętniku w Referacie Oświaty, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.12.2021 r.
Informację należy złożyć na odpowiednim wzorze podania (załącznik nr 1 lub 2).
Wszelkie informacje uzyskają Pastwo pod numerem telefonu: 533 646 141 lub 533 646 181
Osoby składające kopie dokumentów muszą przygotować kserokopie we własnym zakresie.
Jednocześnie przypominamy, iż brak przedłożenia wymaganych dokumentów w terminie lub brak pozytywnej weryfikacji przez KOWR spowoduje odrzucenie złożonych oświadczeń, natomiast złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą będzie skutkowało zwrotem otrzymanego wparcia oraz odpowiedzialnością karną.
 
 
pobierz
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

ADRES URZĘDU:

Gmina Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
woj. warmińsko-mazurskie
 
Tel. (056) 47-40-580
Fax. (056) 47-48-284
 
Epuap:
/UGKurzetnik28/skrytka
 
NIP: 877-147-55-50
REGON: 871118916

 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu
lub na konto Urzędu Gminy Kurzętnik:
 
BANK SPÓŁDZIELCZY BRODNICA
ODDZIAŁ NOWE MIASTO LUBAWSKIE

 
NR: 05 9484 1121 2003 0090 0983 0002