Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 18/06/21, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego stanowiącego własność Gminy Grodziczno

ZARZĄDZENIE Nr 77 /2021
WÓJTA GMINY GRODZICZNO
z dnia 2 czerwca 2021 roku

w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu
pożarniczego stanowiącego własność Gminy Grodziczno oraz powołania komisji przetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( U. z 2020r., poz. 713), zarządzam, co następuje:
§1. 1. Ogłasza się trzeci ustny przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarni czego marki Magirus
Deutz, o numerze rejestracyjnym NNM 44AJ, nr fabryczny 4300012390 , pojemności 5616 cm3, rok
produkcji 1972. stanowiący ruchome mienie komunalne Gminy Grodziczno, opisanej w ogłoszeniu o
przetargu stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządz enia.
2.
Zasady przeprowadzenia przetargu o których mowa § 1 określa Regulamin przetargu stanowiący
załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§2. Powołuje się Komisję do przeprowadzenia przetargu w składzie:
1) Przewodniczący Krzysztof Kamiński
2) Człone k Zbigniew Sendobry
3) Członek Leszek Klejna
§3. Datę przeprowadzenia przetargu ustala się na dzień 11 czerwca 2021 r.
§4. Podaje się do publicznej wiadomości informacje o niniejszym przetargu poprzez:
1) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzi
bie Urzędu Gminy w Grodzicznie załącznika Nr 1 do
niniejszego zarządzenia,
2) publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grodziczno
http://www.biuletyn.net
pełnej treści niniejszego zarządzenia,
3) publikację na stronie internetowej Urzędu Gminy Grodziczno
www.grodziczno.pl pełnej treści
niniejszego zarządzenia.
§5. Wykonanie zarządzenia powierza się Z cy Kierownika USC
§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pobierz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

ADRES URZĘDU:

Gmina Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
woj. warmińsko-mazurskie
 
Tel. (056) 47-40-580
Fax. (056) 47-48-284
 
NIP: 877-147-55-50
REGON: 871118916

 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu
lub na konto Urzędu Gminy Kurzętnik:
 
BANK SPÓŁDZIELCZY BRODNICA
ODDZIAŁ NOWE MIASTO LUBAWSKIE

 
NR: 05 9484 1121 2003 0090 0983 0002