Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 05/07/20, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

UCHWAŁA NR XIV/148/20 RADY GMINY KURZĘTNIK z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku

UCHWAŁA NR XIV/148/20
RADY GMINY KURZĘTNIK
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) oraz art. 22 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194) uchwala się, co następuje:

§1
Zamierza się dokonać z dniem 31 grudnia 2020 r. likwidacji Gminnego Centrum Kultury 
w Kurzętniku.

§2
1. Uchwała wraz z uzasadnieniem podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kurzętnik, na stronie internetowej Gminy Kurzętnik oraz w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
W rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194) Gmina Kurzętnik organizuje działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym.
Zgodnie z art. 22 ust. 1 i 2 powyższej ustawy organizator może w szczególnie uzasadnionych przypadkach zlikwidować instytucję kultury, podając do publicznej wiadomości na 6 miesięcy przed informację o zamiarze i przyczynach likwidacji.
Powodem likwidacji jest podjęcie przez Gminę Kurzętnik chęci zaspokojenia potrzeb wspólnoty samorządowej, świadczonych bezpośrednio na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców o określonych potrzebach lub ogółu mieszkańców przez Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku, przekształcone z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurzętniku, który w ramach swoich zadań posiada kompetencje do ich realizacji zakresie kultury zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Włączenie zakresu działania instytucji kultury w ramy statutu Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku, możliwe jest poprzez likwidację Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku i włączenie zadań tej jednostki do przedmiotu działalności Centrum Usług społecznych w Kurzętniku. Wykonanie tego kroku pozwoli na prowadzenie jednej instytucji kultury zapewniającej szersze spektrum działań na forum lokalnym i ponadlokalnym. Bezsprzecznie zwiększy efektywność wykonywania zadań Gminy Kurzętnik w sferze kultury oraz upowszechniania wiedzy i zaspokajania potrzeb w tym zakresie. Koncentracja wykonywania zadań w sferze kultury spowoduje lepsze wykorzystanie zasobów materialnych i osobowych, usprawnieniu ulegnie organizacja pracy. Wykonywana zostanie jednolita polityka rozwoju, co umożliwi zaplanowanie wielu nowych przedsięwzięć kulturalnych. Likwidacja Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku i przeniesienie jego zadań do Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku pozwoli na powiększenie budżetu i obniżenie kosztów operacyjnych oraz da możliwość dokładniejszego monitorowania potrzeb mieszkańców.
Proponowane rozwiązanie organizacyjnoprawne będzie skutkować powstaniem wielofunkcyjnego ośrodka ściśle związana z realizacją dotychczasowych zadań ośrodka kultury.
Na skutek likwidacji GCK w Kurzętniku jako odrębnej instytucji kultury i włączenie 
do zadań Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku, jednostka ta przejmie mienie ruchome Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku oaz wszelkie wierzytelności i zobowiązania tej instytucji. Starania i troska samorządu lokalnego skierowana jest również w kierunku pracowników GCK w Kurzętniku. Pracownicy GCK w Kurzętniku staną się pracownikami Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku, która przejmie wszelkie prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy.
Wszystkie te działania wiążą się z koniecznością ujednolicenia działań 
w zakresie kultury, a pierwszym krokiem ku temu jest formalne zakończenie funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku i włączenie jego zadań do Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku. Zachodzi zatem podstawa przewidziana w art. 22 ust. 1 ustawy 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej mająca charakter „szczególnie uzasadnionego przypadku”. Przedstawione okoliczności mają wyjątkowy charakter, który umożliwia dalsze funkcjonowanie w Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku.
Projekt uchwały nie został w trybie art. 19 ust. 2 i 21 ustawy z dnia 23 maja 1991 r 
o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 263) poddany konsultacjom z uwagi na brak funkcjonowania związków zawodowych w Gminnym centrum Kultury w Kurzętniku.  
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

ADRES URZĘDU:

Gmina Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
woj. warmińsko-mazurskie
 
Tel. (056) 47-40-580
Fax. (056) 47-48-284
 
NIP: 877-147-55-50
REGON: 871118916

 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu
lub na konto Urzędu Gminy Kurzętnik:
 
BANK SPÓŁDZIELCZY BRODNICA
ODDZIAŁ NOWE MIASTO LUBAWSKIE

 
NR: 05 9484 1121 2003 0090 0983 0002