Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 05/07/20, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

UCHWAŁA NR XIV/149/20 RADY GMINY KURZĘTNIK z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku.

UCHWAŁA NR XIV/149/20
RADY GMINY KURZĘTNIK
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) oraz art. 13 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1479) uchwala się, co następuje:

§1
Zamierza się dokonać z dniem 31 grudnia 2020 r. likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Kurzętniku.

§2
Uchwała wraz z uzasadnieniem podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kurzętnik, na stronie internetowej Gminy Kurzętnik oraz w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku.
§3
Upoważnia się Wójta Gminy Kurzętnik do wystąpienia o opinię do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku w sprawie likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

UZASADNIENIE
W rozumieniu art. 8 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1479) Gmina Kurzętnik jest organizatorem dla Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Kurzętniku.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 powyższej ustawy organizator może dokonać połączenia, podziału lub likwidacji biblioteki. Jednocześnie wskazywana ustawa nakłada na organizatora biblioteki w przypadku jej likwidacji obowiązek zaciągnięcia opinii jednostki sprawujące nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki, która w tym przypadku jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.
Powodem likwidacji jest podjęcie przez Gminę Kurzętnik chęci zaspokojenia potrzeb wspólnoty samorządowej, świadczonych w formie niematerialnej bezpośrednio na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców o określonych potrzebach lub ogółu mieszkańców przez Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku, przekształcone z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurzętniku.  Zadania z zakresu rozwoju czytelnictwa realizować będzie Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

ADRES URZĘDU:

Gmina Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
woj. warmińsko-mazurskie
 
Tel. (056) 47-40-580
Fax. (056) 47-48-284
 
NIP: 877-147-55-50
REGON: 871118916

 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu
lub na konto Urzędu Gminy Kurzętnik:
 
BANK SPÓŁDZIELCZY BRODNICA
ODDZIAŁ NOWE MIASTO LUBAWSKIE

 
NR: 05 9484 1121 2003 0090 0983 0002