Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkół w Kurzętniku

Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkół w Kurzętniku

  • 22-01-2020
„Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkół w Kurzętniku”
 
Podpisanie umowy o dofinasowanie realizacji projektu
 
 
Gmina Kurzętnik pozyskała środki finansowe na realizacje projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkół w Kurzętniku”. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 „Efektywność energetyczna”, Działanie 4.3.. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków”, Poddziałanie 4.3.1. „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych”
 
Dnia 29 lipca 2019 r. Gmina Kurzętnik zawarła z Województwem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie umowę o dofinansowanie projektu.
 
Łączne nakłady brutto związane z realizacją projektu, przewidziane w umowie o dofinansowanie wynoszą 1 644 852,82 zł, w tym wysokość dofinansowania 1 330 586,42 zł. Pozostała część kwoty stanowi wkład własny Gminy Kurzętnik.
 
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kurzętniku poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych i dachu, wymianę okien w budynku, wymianę drzwi zewnętrznych oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne.
 
Głównym celem projektu jest zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej będącego w zasobach Wnioskodawcy po roku 2020 oraz redukcja kosztów bieżącego utrzymania budynku użyteczności publicznej będącego w zasobach Wnioskodawcy po roku 2020
 
 
Projekt realizowany będzie w 2020 roku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją