Podpisane umowy „Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap I”

  • 17-06-2019
W dniu 28 września 2018 roku w Urzędzie Gminy Kurzętnik Zastępca Wójta Gminy Kurzętnik Pan Adam Zapałowski wraz z Skarbnikiem Gminy Panią Bożeną Zaborowską dokonali uroczystego podpisana umowy na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap I” głównym wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „LUBTECH” Sp. z o. o. Fijewo 50A, 14-260 Lubawa, Inwestycja za kwotę 1.781.433,55 zł zostanie wykonana do 01 czerwca 2019 r.
 
Pierwszy etap inwestycji realizowany będzie od 0+000 km do 2+620,60 km i dotyczy odcinka od Kurzętnika do Lipowca. Zaprojektowano ścieżkę rowerową z której mogą korzystać piesi, o nawierzchni z betonu asfaltowego i szerokości 3,5m. Wzdłuż trasy ścieżki zaprojektowano 5 miejsc przeznaczonych do wypoczynku, wyposażonych w ławeczkę, stojak na rowery na 3 stanowiska oraz kosz na śmieci. Ponadto przewiduje się budowę dużego placu o nawierzchni z kostki betonowej, przeznaczonego do obsługi rowerzystów (jako 6 miejsce postojowe).
Wyposażenie placu stanowić będą: ławeczki, stojaki na rowery na 5 stanowisk, kosze na śmieci oraz stoły do spożywania posiłków, spełniające funkcję stołów do gry w szachy i chińczyka. Przewidziano również oświetlenie ścieżki rowerowej.
 
Na rok 2018 zaplanowano wykonanie odcinak od 0+000 do 0+919,89 km. Pozostałe część ścieżki przewidziana jest na rok 2019.        
 
Funkcję inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji będzie pełnił Pan Grzegorz Drzycimski Pracownia Drogowa Grzegorz Drzycimski ul. Wł. Sikorskiego 38, 14-200 Iława.
 
Całość zadania dofinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej: 6 Kultura i dziedzictwo
 
Numer i nazwa Działania: RPWM.06.02.00 Dziedzictwo naturalne Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.06.02.03 Efektywne wykorzystanie zasobów, Schemat A.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Podpisane umowy „Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap I”

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją