Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 01/06/20, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Informacja Urzędnika Wyborczego 1/2020

Informacja Urzędnika Wyborczego 1/2020

Informacja Urzędnika Wyborczego nr 1/2020
 
w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
w wyborach prezydenckich w dniu 10 maja 2020 r.
 
 
Zgodnie z pismem Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r., znak: ZPOW-571-32/20:
 „Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), tj. z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku informacjami o zamknięciu dla interesantów niektórych urzędów gminy i ograniczeniami w przyjmowaniu przez nie korespondencji, a jednocześnie biorąc pod uwagę bieg kalendarza wyborczego, stanowiącego Załącznik do Postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz.184),   w   tym   m.in.   w   zakresie   przyjmowania   przez   urzędników 
wyborczych za pośrednictwem urzędów gmin zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wyjaśnia, co następuje:
 
Zgodnie z art. art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 Kodeksu Wyborczego Pełnomocnik Komitetu Wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa  Uchwała   nr 11/2019  Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych   w   obwodach   głosowania   utworzonych   w kraju,   w wyborach   do   Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249). W   celu   umożliwienia   komitetom   wyborczym   i   wyborcom   we wskazanych   na wstępie okolicznościach dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, a także w celu zapewnienia możliwości przyjmowania tych zgłoszeń przez urzędy gmin, Państwowa Komisja Wyborcza, wyjaśnia, że:
1) w   przypadku, gdy   urząd   gminy   zapewniający   obsługę   urzędnika   wyborczego   jest nieczynny lub tryb jego pracy, w tym możliwość przyjmowania interesantów, został ograniczony, zgłoszenie   kandydatów   na   członków   komisji   może   zostać   przesłane
(najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany   podpis   elektroniczny.   W   takim   przypadku, oryginały   zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
2) w   przypadku   wysłania   zgłoszenia   pocztą lub   skanem   za   pośrednictwem   poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
a) uwierzytelnienie   kopii   upoważnienia   pełnomocnika   wyborczego   do zgłoszenia kandydatów   przez   osobę   zgłaszającą   kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
b) potwierdzenie doręczenia   do   urzędu   gminy   zgłoszenia przez   osobę   przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).
 
Skany zgłoszeń należy przesyłać na wskazany adres e-mail:
  • Urzędnika Wyborczego
    urz-281204-1@pkw.gov.pl
W przypadku pytań i wątpliwości, dodatkowe informacje można uzyskać także w czasie dyżurów Urzędnika Wyborczego w godzinach 800 - 1100, w niżej podanych terminach:
  • 6 kwietnia 2020 r.
  • 10 kwietnia 2020 r.
  • 14 kwietnia 2020 r.
  • 16 kwietnia 2020 r.
 
lub telefonicznie pod numerem: 509 077 408.
 
 
Urzędnik Wyborczy w Gminie Kurzętnik
Grażyna Gilgenast

Kontakt - stopka

ADRES URZĘDU:

Gmina Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
woj. warmińsko-mazurskie
 
Tel. (056) 47-40-580
Fax. (056) 47-48-284
 
NIP: 877-147-55-50
REGON: 871118916

 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu
lub na konto Urzędu Gminy Kurzętnik:
 
BANK SPÓŁDZIELCZY BRODNICA
ODDZIAŁ NOWE MIASTO LUBAWSKIE

 
NR: 05 9484 1121 2003 0090 0983 0002